Privacy verklaring

Privacy verklaring
Schouten-Korwa verwerkt in beginsel alleen persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten, om te voldoen aan wettelijke taken of verplichtingen en/of omdat u deze zelf aan Schouten-Korwa heeft verstrekt. Om gebruik te maken van de diensten van Schouten-Korwa kan het zijn dat uw persoonsgegevens van een andere partij worden ontvangen (zoals uit openbare registers, de Basisregistratie Personen, van derden die het in het kader van de door hen verleende diensten de persoonsgegevens actief aan ons bekendmaken). Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Schouten-Korwa zich aan de eisen uit de privacywetgeving.
Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt, tenzij u Schouten-Korwa hiervoor uw toestemming heeft gegeven of Schouten-Korwa dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.


Doeleinden en rechtsgronden van de gegevensverwerking
Schouten-Korwa verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

  • Om de door u aan ons gegeven opdracht tot dienstverlening uit te voeren;
  • Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen;


De verwerking van uw gegevens baseren wij op de volgende rechtsgronden:

  • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • Door u gegeven toestemming. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Schouten-Korwa.


In geval van gegeven toestemming kunt u die toestemming altijd intrekken.


Bewaartermijnen en beveiliging
Uw persoonsgegevens bewaart Schouten-Korwa niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doeleinden of om aan wet- en regelgeving te voldoen.
Schouten-Korwa heeft maatregelen genomen om uw (persoons)gegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin.


Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Voor deze websites verwijzen wij u naar de privacystatements van Twitter, LinkedIn en Facebook.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Schouten-Korwa kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop Schouten-Korwa uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

 

Inzage, wijzigen, wissing van gegevens of beperking van de verwerking
Voor een verzoek tot inzage, wijziging of het wissen c.q. verwijderen van de gegevens, om bezwaar te maken tegen (verdere) verwerking, voor het intrekken van toestemming of voor een verzoek inzake gegevensoverdraagbaarheid kunt u contact met Schouten-Korwa opnemen


Autoriteit Persoonsgegevens
Schouten-Korwa helpt u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Schouten-Korwa. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder gegevensbescherming de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens