Algemene voorwaarden

 1. Schouten-Korwa is een eenmanszaak van mr. F.R. Schouten-Korwa, gevestigd te Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76481263.
 2. Waar in dit document het begrip “Algemene Voorwaarden” wordt gebruikt, wordt daarmee bedoeld: de Algemene Voorwaarden Schouten-Korwa, waarvan de meest recente versie d te vinden is via de website schoutenkorwa.com.
 3. Waar in dit document het begrip “Cliënt” wordt gebruikt, wordt daarmee bedoeld: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die (alleen of gezamenlijk met anderen) aan Schouten-Korwa een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten
 4. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Cliënt en Schouten-Korwa
 5. Schouten-Korwa verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over de verwerking door Schouten-Korwa is opgenomen in het Privacy Statement. Het Privacy Statement is te raadplegen via de website schoutenkorwa.com.
 6. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing in de rechtsverhouding van de Cliënt met Schouten-Korwa. Dit betekent onder meer dat – tenzij uitdrukkelijk andere afspraken met zijn gemaakt – de uitvoering van de opdrachten die de Cliënt aan Schouten-Korwa heeft verstrekt zo nodig kan plaatsvinden door meerdere medewerkers of door een andere medewerker dan de persoon bij wie de opdracht aanvankelijk is ondergebracht.
 7. Het is van groot belang dat de Cliënt alle gegevens, informatie en/of bescheiden die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht tijdig en volledig aan de behandelaar van de opdracht verschaft en dat de Cliënt de behandelaar van de opdracht volledig in staat stelt de opdracht uit te voeren. Als blijkt dat de Cliënt hierin tekort schiet of dreigt te schieten is Schouten-Korwa gerechtigd de opdracht onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, zonder dat Schouten-Korwa hierdoor schadeplichtig te wordt. Deze bevoegdheid tot opschorting of beëindiging heeft Schouten-Korwa ook wanneer de Cliënt tegenover Schouten-Korwa tekort schiet in de nakoming van diens financiële verplichtingen.
 8. De aansprakelijkheid van Schouten-Korwa tegenover de Cliënt voor schade, uit welken hoofde ook, is steeds beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Schouten-Korwa in het betreffende geval wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat Schouten-Korwa in verband met die verzekering draagt. Op eerste verzoek van de Cliënt zal Schouten-Korwa de relevante gegevens omtrent haar verzekeringspolis verstrekken aan de Cliënt. Als in een concreet geval geen aanspraak bestaat op enige uitkering van de hiervoor bedoelde verzekeraar, zal de aansprakelijkheid van Schouten-Korwa steeds beperkt zijn tot maximaal het totaal door Schouten-Korwa bij de Cliënt in rekening gebrachte honorarium exclusief btw.
 9. Schouten-Korwa is tegenover de Cliënt niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden die door of op advies van Schouten-Korwa voor de Cliënt zijn ingeschakeld (bijvoorbeeld deurwaarders en externe deskundigen). Schouten-Korwa is bevoegd namens de Cliënt aansprakelijkheid beperkende bedingen van genoemde derden te aanvaarden.
 10. Op de rechtsverhouding tussen Schouten-Korwa en de Cliënt is de Kantoorklachtenregeling Schouten-Korwa van toepassing, waarin onder meer beschreven staat op welke wijze de Cliënt eventuele klachten over de dienstverlening bij Schouten-Korwa kan indienen. De Kantoorklachtenregeling Schouten-Korwa is te raadplegen via de website schoutenkorwa.com.
 11. De Cliënt is ertoe gehouden eventuele klachten over de uitvoering van de opdracht schriftelijk bij Schouten-Korwa kenbaar te maken binnen vier weken na het bekend worden van de omstandigheden die aanleiding geven tot de klacht, bij gebreke waarvan het eventuele recht van de Cliënt op schadevergoeding vervalt.
 12. De Cliënt vrijwaart Schouten-Korwa tegen alle aanspraken van derden (bijvoorbeeld de wederpartij in een geschil) op Schouten-Korwa, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, voor zover de aanspraken van die derden op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die Schouten-Korwa voor de Cliënt heeft verricht.
 13. Het auteursrecht op alle door Schouten-Korwa opgestelde en/of aan de Cliënt of derden verschafte werken in de zin van de Auteurswet berust uitsluitend bij Schouten-Korwa (of, als Schouten-Korwa niet de auteur van het betreffende werk is: de auteur(s) van het betreffende werk).
 14. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium wordt in beginsel per gewerkt uur berekend, tenzij hierover in de overeenkomst van opdracht andere afspraken zijn gemaakt (schriftelijk of per e-mail). Schouten-Korwa kan verlangen dat de Cliënt een voorschot betaalt, na ontvangst waarvan wordt begonnen met de voor de Cliënt te verrichten werkzaamheden. waarbij de uitvoering van de opdracht kan worden opgeschort totdat het voorschot is ontvangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Een voorschotbedrag kan door Schouten-Korwa op elk gewenst moment worden verhoogd.
 15. Betaling van een declaratie door de Cliënt geschiedt binnen de op de declaratie aangegeven betalingstermijn of, bij het ontbreken van een zodanige termijnaanduiding, binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie. De Cliënt is ertoe gehouden eventuele klachten over de (hoogte van de) declaratie binnen de geldende betalingstermijn bij Schouten-Korwa kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het recht om te klagen vervalt. Als de Cliënt een declaratie niet binnen de zojuist beschreven betalingstermijn heeft voldaan, is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is de Cliënt wettelijke handelsrente verschuldigd. Als de Cliënt ook na te zijn aangemaand niet (tijdig en volledig) heeft betaald, is de Cliënt tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, één en ander conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 16. Schouten-Korwa is bevoegd de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Als dit gebeurt, is de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden van rechtswege van toepassing op alle rechtsverhoudingen zoals bedoeld in punt 3 van deze Algemene Voorwaarden en treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden. Op de rechtsverhouding(en) tussen de Cliënt en Schouten-Korwa en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 17. De rechtbank Den Haag is exclusief bevoegd te beslissen over geschillen tussen Schouten-Korwa en de Cliënt.
 18. De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Voor het gemak van de Cliënt is een vertaling in de Engelse taal opgesteld. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

Download als PDF
versie 2019.01.12