Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Schouten-Korwa en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Schouten-Korwa. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Schouten-Korwa.